Endret: 18 des 2017     Opprettet: 30 jun 2017

Utvidet sikring av verandaene

Arbeidet med å sikre verandaene i borettslaget blir mer omfattende enn først planlagt. Beslaget som festet bærebjelken til veggene erstattes i disse dager med bæresøyler fundamentert i bakken.

Bakgrunn: I 2015 engasjerte daværende styre arkitektkontoret Borgen & Bing Lorentzen AS til å utarbeide en sikkerhetsplan for verandaene; både de mange som er bygget på og de som har standard utførelse. Formålet var i første rekke HMS, det vil si å sikre at konstruksjonen ikke bryter sammen.

De enkelte sikkerhetstiltakene
Kontrollen avdekket behov for å gjøre følgende tiltak: 

  • Utskiftning av bærebjelker og støttebjelker der hvor disse er påvist skadet
  • Fjerning av plater som samler fukt og skader treverket
  • Montering av nye bjelkesko som gir bedre feste for limtrebjelke
  • Flytting av innfestingen av noen utbygde balkonger.

For å få hjelp med prosjekteringen engasjerte borettslaget Høyer og Finseth (Nå WSP Engineering) for å utarbeide en arbeidsbeskrivelse. ”Utbedring av balkonger" beskrev hvor i boligmassen de ulike sikringstiltakene burde iverksettes.

Høyde for overraskelser underveis
Snekkerfirmaet Dyb & Jensen leverte et pristilbud på dette, men la inn et forbehold dersom det skulle oppstå overraskelser underveis. Når arbeidet først kom i gang, skulle det ifølge avtalen være åpning for å gjøre en ny behovsvurdering i samråd mellom snekkerfirmaet, WSP og styret.

I begynnelsen av juni innkalte entreprenøren til et slikt samråd fordi de mente at enkelte limtrebjelker har for dårlig feste i veggen. De foreslo å erstatte løsningen med veggfeste med 4"x 4" tykke bæresøyler som står i en stolpesko støpt et fundament under plattingene 1. etasjene. Dette for bedre å understøtte limtredragerne som verandaen hviler på.

WSP støttet Dyb & Jensens anbefaling. Styret godkjente også planene, men ønsker å trekke inn Borgen & Bing Lorentzen AS på ny for å kvalitetssikre utformingen av noen av verandaene slik de nå blir etter de vedtatte endringene. 

Beboerne skal varsles
Styret har valgt å ikke stoppe arbeidet, på tross av at opprinnelig plan måtte omrokkeres og  arbeidsoppgavene ble endret. Arbeidfolkene har beklageligvis kommet overraskende på noen. En framdriftsplan er lovet med det første. Arbeidet skal gå kjapt og vil antakelig være ferdig i august/ september, ifølge Dyb & Jensen. 

Konkret går den nye arbeidsoperasjonen ut på at plattingen til  andelseier i første etasje åpnes opp med 2-3 bord i bredden og et fundament for stolpesko støpes, deretter festes stolpesko og gulvbordene legges tilbake. Det monteres så en støttebjelke på begge sider. 

Normalt vil dette arbeidet pågå 2-3 dager i noen timer pr dag pr veranda. I vår avtale med Dyb & Jensen står det at beboerne skal varsles, og det er nå presisert at varslet skal gis 2-3 dager før de kommer slik at en får tid til å rydde vekk hagemøbler og plantekrukker. Informasjonen skal også omfatte hvilket arbeid som skal utføres hos den enkelte

Erstatning for "plateløsninger"
Dyb & Jensen er også hyret til å fjerne en del provisoriske "plateløsninger" under 2. etasjes verandagulv som er satt opp av andelseiere. Mange av disse løsningene samler fukt som kan bidra til at treverket i tilstøtende bærekonstruksjoner brytes ned.bærekonstruksjoner brytes ned.

Der beboere ønsker å etablere en ny plate under verandagulvene, har WSP Engineering godkjent en løsning fra http://www.til-tak.no/ , alternativt et spesialtilpasset gulv. Meld inn til styret om du ønsker å bygge opp igjen en plateløsning, så vil vi anbefale hvilket av de to løsningene som er best egnet for verandaen det gjelder.

En ny plateløsning vil måtte dekkes av andelseier selv, enten alene eller ved å spleise med naboen over/ under. 

Skal males i høst
Ndg etterarbeid er avtalen med snekkerfirmaet at de skal rydde etter seg. Vask av verandagulv eller beising av nye bæresøyler er ikke inkludert. Søylene skal males i samme farge som panelet, og vi skal prøve å få det til i løpet av høst-dugnaden.(Styret kjøper inn utstyret, inkl beis i husenes farger.)

Det er andelseierne som er ansvarlige for å vedlikeholde (olje/beise) egen veranda (inkludert bærende konstruksjoner, rekkverk,gulv).  

Det er viktig at du som andelseier varsler styret, via egen meldingsboks  hvis det oppstår problemer i forbindelse med arbeidet med din veranda.

Økonomiske konsekvenser
De påløpne oppgavene medfører at budsjettet for vedlikehold/sikring av balkongene må økes med vel 600.000. En oversikt over hva som skal skje på hver enkelt balkong blir tilgjengelig på kort tid.