Endret: 31 okt 2018     Opprettet: 10 sep 2018

Status for utskiftning av vinduer

Arbeidet med nødvendige utskiftningene av vinduer fortsetter. Her ser du hvilken rekkefølge utskiftningene gjøres i, etter justert framdriftsplan.

I inneværende periode av vedlikeholdsprogrammet står nødvendig utskiftning av takvinduer for tur. I dette dokumentet kan du se planlagt fremdrift fra uke 42, 2018 til uke 6, 2019. Fremdriftsplanen blir justert etterhvert. 

Som kjent er arbeidene basert på en gjennomgang av innrapporterte vedlikeholdsbehov. Gjennomgangen ble foretatt 2015-2016 og dannet grunnlag for en prioritert liste over vedlikeholdsoppgaver. I neste fase står nødvendige dørutskiftninger for tur. For hver ny fase innhenter styret nye anbud.  

Kun standard utførelse dekkes
Ifølge vedlikeholdsprogrammet skiftes vinduene med tilsvarende utførelse og størrelse som i dag, med noen få unntak (blant annet på grunn av krav til rømning). Dersom man ønsker andre utførelser, størrelser elller liknende, må dette avklares med styret. Eventuelt mellomværende og ekstra utgifter knyttet til dette må hver enkelt andelshaver selv dekke. ØSBL dekker kun vedlikehold og utskiftning til standard utførelse eller rimeligste alternativ.

Forskuttering av planlagt utskifting
Er forskuttering av planlagt utskifting mulig? En andelseier som ikke sto for tur for vindusutkiftninger i år, har søkt styret om likevel å få arbeidene utført i denne omgang, mot at de selv forskutterer/mellomfinansierer utlegget frem til det opprinnelig fastsatte tidspunket for utskiftning av vinduer i denne enheten. Styret har godkjent denne søknaden og vil i framtiden åpne opp for denne muligheten hvis særlige hensyn tilsier at det vil være tilrådelig. Dette medfører økt koordinering for styret og økte administrasjonsutgifter fra OBOS. Alle andelseiere kan altså søke om tildsvarende, men styret vil utøve et restriktivt skjønn for å sørge for at fremdriften holdes oppe og utgiftene holdes så lave som mulig.