2 apr 2017

Fire år med økt tungtrafikk i området

Til høsten starter en ny periode med gravearbeider nord for borettslaget og anleggstrafikk forbi oss. Styret har meldt inn oppfordring om å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter i nærområdet, og særlig for barn på skoleveien.

Høsten 2017 vil Statnetts entrepenør gå igang med å grave en tunnel fra Sogn transformatorstasjon til Smestad. Tunnelen er en del av arbeidet med å øke kapasiteten på strømnettet og sikre strømforsyningen til Oslo by. Selve gravearbeidet vil foregå i halvannet til to år, mens anleggsperioden totalt er satt til ca. fire år. Mot slutten av denne perioden vil store deler av Sogn transformatorstasjon moderniseres, og mastene gjennom Nordmarka bli byttet ut. 

Enveiskjørt anleggstrafikk
Sammen med øvrige interessenter i nabolaget har styret har vært på befaring med Statnett. De åpnet for innspill til sitt forslag til transportvei for de massene som skal kjøres ut (se ill nederst i artikkelen).

Statnett foreslår at lastebilene skal kjøre INN Nordbergveien og UT Gaustadveien. I høyperiodene vil det passere en lastebil hvert 15. minutt. Det vil bli innført parkeringsforbud i Gaustadveien for å bedre sikt og kjøreforhold, på samme vis som under arbeidet med Vettakollen høydebasseng. I Nordbergveien vil kjørebane og gangareale bli fysisk atskilt. 

Hva med krysset Gaustadveien-Nordbergveien?
Statnetts forslag vil skape en farlig krysning for skolebarn og andre der Nordbergveien møter Gaustadveien. Vårt innspill til Statnett var at de, om den foreslåtte traseen blir valgt, må sikre dette krysset, helst med manuell dirigering før og etter skoletid, og lysregulering ellers.

Den mest kritiske tiden på døgnet vil være etter skoletid da de unge skolebarna vil komme puljevis. Statnett var usikre på om det vil kunne stilles krav til at enterprenøren stiller med ansatte til å passe på krysset. 

Det forelåtte trasévalget er hva Statnett foreslår og altså mener er best, også etter rådslag med naboer. Imidlertid er det Oslo kommune som veieier som får det siste ordet. Trafikkreguleringen og bruken av Nordbergveien og Gaustadveien til enveiskjørt tungtrafikk vil helt sikkert vare i den første toårige anleggsperioden. I perioden da Trafostasjonen bygges om, vil det være litt mindre omfattende tungtrafikk.  

Hvor skal folk parkere?
I hvert fall i den første toårs perioden kan ikke beboere i Solvang hagekoloni og Gaustadveien parkere langs veiene. Deres alternativer er merket med gult på kartene.