19 sep 2017

Bilfritt nok for disse?

Et helse-, miljø- og sikkerhetsproblem som styret behandler på høstens møter, er den økende biltrafikken i borettslaget. Flere løsninger blir diskutert for å øke barnas sikkerhet, deriblant låsbare bommer.

Vi bor i et bilfritt område. Ifølge borettslagets vedtekter er bilkjøring og annen motorisert ferdsel i bilfritt område ikke tillatt bortsett fra til syketransport og annen nødvendig kjøring. Økt bruk av leveringstjenester (Kolonial, Brødboksen, Marked, Adams Matkasse) samt mange servicebiler og taxier utfordrer dette kraftig og nesten-ulykker er observert. Hvis alle disse billeveransene skal fortsette må området omreguleres fra ”bilfritt” til saktegående trafikk eller liknende og fartsdumper etc legges slik at bilene i alle fall kjører saktere.

Andre aktuelle løsninger
Dette er løsningen som blir drøftet:

  • Omregulering av området gjennom vedtektsendring vedtatt på generalforsamling/ årsmøte 
  • Hentepunkt for en eller alle leverandører. Dette alternativet er avhengig av at alle beboere som ønsker matleveranser bestiller fra den leverandør som har en slik ordning.
  • Bom som må låses opp med nøkkel. 
  • Å appellere til beboerne om å begrense bestillinger av billeveranser til et minimum.
  • At beboerne bare bruker leverandører som aksepterer at leveransen skal skje i et bilfritt område, og frakter varer med tralle fra bommene.

For tiden arbeider styret både med å avklare de juridiske forholdene rundt bomløsninger samt hvilke avtaler som må gjøres for å sikre behovene til beboere med bevegelseshemming. Vi sjekker også priser på ulike bomløsninger samt eventuelle avtaler med firma om hentepunkt.

Inngripende, men nødvendig
Mange av disse løsningene er av inngripende karakter, men HMS har høyere prioritet for borettslaget og må slik styret ser det ha forrang framfor beboernes frie forbrukervalg.

Overfor dere foreldre som er engstelige beklager styret at saksgangen kan ta tid, men juridiske og avtalemessige forhold må behandles i tur og orden. Vi håper ikke det skjer ulykker mens vi diskuterer løsninger. Fram til det håper vi at vi alle kan ha barna i tankene, og kanskje vurdere på egen hånd å begrense slike bestillinger til et minimum, eller bruke leverandører som aksepterer at leveransen skal skje i et bilfritt område.