Alvorlige mangler ved en rekke piper

En kontroll utført på 13 tilfeldig utvalgte piper i borettslaget viser at en rekke av pipene har feil og mangler. For fem av disse pipene er manglene så alvorlige at styret har vedtatt umiddelbar fyringsnekt inntil nødvendig utbedring er foretatt. Styret har også besluttet at det skal gjennomføres en kontroll av samtlige øvrige piper i borettslaget. Alle beboere oppfordres til å fyre med varsomhet.

Følgende informasjon blir delt ut til beboerne i borettslaget i løpet av helgen 21. 22. desember:

«Informasjon til beboerne i Øvre Sogn Borettslag:

BRUK AV ILDSTEDER I BORETTSLAGET

I forbindelse med reparasjon av en pipe i borettslaget bestilte styret en videokontroll fra Pipe Eksperten av i alt 13 andre tilfeldig utvalgte piper. Resultatet var nedslående: For fem (5) av pipene anbefaler Pipe Eksperten at ildsted og pipe ikke benyttes inntil forskriftsmessig utbedring er foretatt. For en av pipene foreligger det ikke en konklusjon.

De feilene som er påpekt kan dels føres tilbake til da husene ble bygd og pipene ble murt sammen og dels til feil i sammenkobling mellom ildsted og piper som da er utført av tidligere eller nåværende andelseiere. Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har fått kopi av rapporten. Styret har også vært i kontakt med OBOS Prosjekt og Brann- og redningsetaten om saken.

På bakgrunn av disse forholdene har styret vedtatt følgende:

• Det gjennomføres umiddelbar fyringsnekt for de pipene hvor Pipe Eksperten anbefaler ingen bruk inntil utbedring er foretatt. Beboerne i disse enhetene vil bli informert særskilt.

• Det gjennomføres videokontroll av alle de øvrige pipene i borettslaget. På bakgrunn av disse kontrollene og i samråd med andre sakkyndige, vil styret beslutte hva som skal gjøres med hver enkelt pipe. Denne videokontrollen vil bli satt i gang så snart som mulig.

• Fra og med styrets vedtak er det ikke anledning til å benytte andre håndverkere enn de som er godkjent av borettslagets styre for sammenkobling mellom pipe og ildsted eller for annet arbeid som berører pipene, som for eksempel montering av nytt ildsted. Nærmere informasjon kan gis av Trygve Grøvdal (Gv. 179, mobil 91 827 148).

På grunn av den usikkerhet som er heftet til kvaliteten på de øvrige pipene i borettslaget henstilles det til beboerne om å være forsiktig med fyring. Dette betyr blant annet at det kun fyres når noen er i huset, at det unngås å fyre med sterk varme og at beboerne forsikrer seg om at flammene er dødd ut når huset forlates eller man legger seg for natten.

Styret beklager de ulemper dette påfører beboerne og vil gjøre sitt ytterste til at avklaring og utbedring blir foretatt så raskt som mulig. Det vil bli gitt oppdatert informasjon om status etter at videokontrollene er gjennomført og når det er besluttet hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Med vennlig hilsen styret i Øvre Sogn Borettslag.»